fbpx Vi?t Nam và ADB | Asian Development Bank

Vi?t Nam và ADB

Chi?n l??c ??i tác qu?c gia c?a ADB v?i Vi?t Nam ???c d?a trên thúc ??y t?o vi?c làm và n?ng l?c c?nh tranh, n?ng cao tính bao trùm toàn di?n c?a vi?c cung c?p c? s? h? t?ng và d?ch v?, và c?i thi?n tính b?n v?ng v? m?i tr??ng và thích ?ng khí h?u.

Tiêu ?i?m

Các Doanh Nghi?p Siêu Nh?, Nh? Và V?a Là Chìa Khóa Trong C?ng Cu?c Ph?c H?i H?u Covid-19 C?a ??ng Nam ? — ADB

22 Th10 2020 | Th?ng cáo báo chí

Các Doanh Nghi?p Siêu Nh?, Nh? Và V?a Là Chìa Khóa Trong C?ng Cu?c Ph?c H?i H?u Covid-19 C?a ??ng Nam ? — ADB

T?ng c??ng tính n?ng ??ng c?a các doanh nghi?p siêu nh?, nh? và v?a b?ng s? ??i m?i và qu?c t? hóa s? là nh?n t? then ch?t ??i v?i vi?c ph?c h?i các n?n kinh t? ??ng Nam ? b? tàn phá b?i ??i d?ch vi-rút corona (COVID-19)...

ADB V? C?NG TY C? PH?N PH? Y?N K? K?T KHO?N VAY ???C CH?NG NH?N XANH ??U TI?N C?A VI?T NAM CHO D? ?N ?I?N M?T TR?I 257 MW

09 Th10 2020 | Th?ng cáo báo chí

ADB V? C?NG TY C? PH?N PH? Y?N K? K?T KHO?N VAY ???C CH?NG NH?N XANH ??U TI?N C?A VI?T NAM CHO D? ?N ?I?N M?T TR?I 257 MW

Ng?n hàng Phát tri?n Ch?u ? (ADB) và C?ng ty C? ph?n TTP Phú Yên (CTCP Phú Yên) h?m nay ?? k? k?t kho?n vay tr? giá 186 tri?u USD ?? x?y d?ng và v?n hành nhà máy ?i?n m?t tr?i có c?ng su?t 257 mê-ga-oát (MW) t?i Hòa H?i, t?nh Phú Yên. ??y...

N?n Kinh T? Vi?t Nam V?n V?ng Vàng  B?t Ch?p Nh?ng Thách Th?c Do COVID-19

15 Th9 2020 | Th?ng cáo báo chí

N?n Kinh T? Vi?t Nam V?n V?ng Vàng B?t Ch?p Nh?ng Thách Th?c Do COVID-19

N?n kinh t? Vi?t Nam ???c d? ki?n t?ng tr??ng 1,8% trong n?m 2020 gi?a b?i c?nh ??i d?ch do vi-rút corona g?y ra (COVID-19) và gia t?ng ? m?c 6,3% trong n?m 2021, theo nh?n ??nh trong m?t báo cáo m?i ???c Ng?n hàng Phát tri?n Ch?u ? (ADB)...

T?ng C??ng S?c Kh?e Là Chìa Khóa Trong Vi?c Ph?c H?i Sau ??i D?ch COVID-19 C?a Ch?u ? ?ang Phát Tri?n — ADB

15 Th9 2020 | Th?ng cáo báo chí

T?ng C??ng S?c Kh?e Là Chìa Khóa Trong Vi?c Ph?c H?i Sau ??i D?ch COVID-19 C?a Ch?u ? ?ang Phát Tri?n — ADB

Nh?ng chính sách thúc ??y và h? tr? y t? và s?c kh?e toàn di?n là then ch?t ??i v?i c?ng cu?c ph?c h?i sau ??i d?ch g?y ra b?i vi-rút corona (COVID-19) ? Ch?u ? và Thái Bình D??ng, theo nh?n ??nh trong ch??ng ch? ?? c?a báo cáo...

D? báo Kinh t?

S? l?y lan c?a COVID-19 và h? qu? là s? gi?m t?c ??t ng?t c?a n?n kinh t? toàn c?u s? làm t?c ?? t?ng tr??ng c?a Vi?t Nam gi?m xu?ng m?c 4,8% trong n?m 2020. N?u các r?i ro do COVID-19 gia t?ng, kinh t? có th? suy gi?m m?nh h?n. T?c ?? t?ng tr??ng kinh t? gi?m xu?ng m?c 3,8% trong qu? I n?m 2020, so v?i m?c 6,8% cùng k? n?m 2019.


Tình tr?ng nghèo ? Vi?t Nam

Các ch? s? phát tri?n c?a Vi?t Nam, bao g?m c? các ch? s? kinh t?, m?i tr??ng và x? h?i ???c s? d?ng trên th? gi?i ?? theo d?i ti?n ?? th?c hi?n các M?c tiêu Phát tri?n B?n v?ng.


K?t qu? Ho?t ??ng H? tr? c?a ADB giai ?o?n 2010-2018

K?t qu? ho?t ??ng ???c tính d?a trên k?t qu? ??u ra và k?t qu? th?c hi?n t? các ho?t ??ng h? tr? trong các báo cáo hoàn thành d? án và các báo cáo ?ánh giá hàng n?m ???c phát hành trong n?m.


Các d? án ??ng tài tr? giai ?o?n 2014-2018

Các ho?t ??ng ??ng tài tr? giúp các ??i tác tài tr? c?a ADB, các chính ph? ho?c các c? quan chính ph?, các t? ch?c tài chính ?a ph??ng và các t? ch?c th??ng m?i có th? tham gia vào vi?c tài tr? cho các d? án c?a ADB. Ngu?n v?n b? sung này ???c cung c?p d??i d?ng các kho?n vay chính th?c và vi?n tr? kh?ng hoàn l?i, h? tr? k? thu?t, các kho?n tài tr? ?u ??i khác và các kho?n tài tr? th??ng m?i ch?ng h?n nh? các kho?n vay lo?i B, các th?a thu?n chuy?n ??i r?i ro, các kho?n vay song song và ??u t? c? ph?n, các kho?n ??ng tài tr? b?o l?nh và các kho?n ??ng tài tr? cho các giao d?ch theo Ch??ng trình Tài tr? Th??ng m?i c?a ADB.


K?t qu? th?c hi?n d? án giai ?o?n 2000-2018

Các d? án c?a ADB t?i Vi?t Nam

K?t qu? D? án

K?t qu? D? án và Tr??ng h?p ?i?n hình

??a y t? hi?n ??i ??n v?i các c?ng ??ng ng??i thi?u s? ? T?y Nguyên, Vi?t Nam

Nh?ng can thi?p ???c ADB h? tr? ? T?y Nguyên Vi?t Nam ?? c?i thi?n ?áng k? ?i?u ki?n s?ng c?a ng??i d?n c?ng nh? c? h?i ti?p c?n h? tr? v? y t?, gi?m t? l? t? vong tr? s? sinh và truy?n c?m h?ng ?? Chính ph? theo ?u?i ch??ng trình b?o hi?m y t? cho toàn d?n.

K?t qu? D? án và Tr??ng h?p ?i?n hình

Phát tri?n du l?ch t?o ?i?u ki?n cho các c? h?i kinh doanh t?i Ti?u vùng s?ng Mê-k?ng

ADB ?? giúp các qu?c gia t?ng b? chi?n tranh tàn phá ? Ti?u vùng s?ng Mê-k?ng m? r?ng, g?m Cam-pu-chia, CHDCND Lào và Vi?t Nam, tr? thành m?t ?i?m ??n ??y ti?m n?ng c?a khách du l?ch.

Tin t?c

22 Th10 2020 | 聚力体育直播 Release

Các Doanh Nghi?p Siêu Nh?, Nh? Và V?a Là Chìa Khóa Trong C?ng Cu?c Ph?c H?i H?u Covid-19 C?a ??ng Nam ? — ADB

T?ng c??ng tính n?ng ??ng c?a các doanh nghi?p siêu nh?, nh? và v?a b?ng s? ??i m?i và qu?c t? hóa s? là nh?n t? then ch?t ??i v?i vi?c ph?c h?i các n?n kinh t? ??ng Nam ? b? tàn phá b?i ??i d?ch vi-rút corona (COVID-19)...

09 Th10 2020 | 聚力体育直播 Release

ADB V? C?NG TY C? PH?N PH? Y?N K? K?T KHO?N VAY ???C CH?NG NH?N XANH ??U TI?N C?A VI?T NAM CHO D? ?N ?I?N M?T TR?I 257 MW

Ng?n hàng Phát tri?n Ch?u ? (ADB) và C?ng ty C? ph?n TTP Phú Yên (CTCP Phú Yên) h?m nay ?? k? k?t kho?n vay tr? giá 186 tri?u USD ?? x?y d?ng và v?n hành nhà máy ?i?n m?t tr?i có c?ng su?t 257 mê-ga-oát (MW) t?i Hòa H?i, t?nh Phú Yên. ??y...

15 Th9 2020 | 聚力体育直播 Release

T?ng Tr??ng Kinh T? C?a Ch?u ? ?ang Phát Tri?n B? Thu H?p Trong N?m 2020

L?n ??u tiên trong g?n sáu th?p niên, các n?n kinh t? trên kh?p Ch?u ? ?ang phát tri?n s? b? thu h?p trong n?m nay, nh?ng s? ph?c h?i vào n?m sau, khi khu v?c này b?t ??u thoát kh?i s? tàn phá kinh t? g?y ra b?i ??i d?ch vi-rút corona...

15 Th9 2020 | 聚力体育直播 Release

T?ng C??ng S?c Kh?e Là Chìa Khóa Trong Vi?c Ph?c H?i Sau ??i D?ch COVID-19 C?a Ch?u ? ?ang Phát Tri?n — ADB

Nh?ng chính sách thúc ??y và h? tr? y t? và s?c kh?e toàn di?n là then ch?t ??i v?i c?ng cu?c ph?c h?i sau ??i d?ch g?y ra b?i vi-rút corona (COVID-19) ? Ch?u ? và Thái Bình D??ng, theo nh?n ??nh trong ch??ng ch? ?? c?a báo cáo...

??a ch?

C? quan ??i di?n Th??ng trú t?i Vi?t Nam - Ng?n hàng Phát tri?n Ch?u ? (ADB)

T?ng 3, Tòa nhà Cornerstone Building, 16 Phan Chu Trinh, Qu?n Hoàn Ki?m, Hà N?i, Vi?t Nam

??Gi? làm vi?c: 8:30 sáng ??n 5:00 chi?u (t? th? hai ??n th? sáu)